Insolvenční správce nabízí k prodeji Pozemek parc.č. 528/3 o výměře 303 m2 – zahrada, zapsáno na LV č. 437 pro obec a kat.území Nekmíř u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-sever.

Minimální kupní cena 280 000,- Kč

– prodej mimo dražbu bude uskutečněn nejvyšší/nejvýhodnější nabídce; nejméně však za cenu dle znaleckého posudku

– kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy

– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnou všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců

– veškeré náklady spojené s převzetím/převodem nemovitostí hradí kupující (návrh na vklad/y do katastru nemovitých věcí podává a poplatky s tím spojené hradí kupující)

Podrobné informace viz znalecký posudek

Znalecký posudek Nekmíř