Prodej pozemku parc.č. 528/3 o výměře 303 m2 – zahrada, zapsáno na LV č. 437 pro obec a kat.území Nekmíř u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-sever

Cena nemovitostí dle znaleckého posudku 280 000,- Kč

Znalecký posudek Nekmíř

Prodej mimo dražbu bude uskutečněn nejvyšší/nejvýhodnější nabídce; nejméně však za cenu znaleckého posudku.

– kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy;

– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;

– veškeré náklady spojené s převzetím/převodem nemovitosti hradí kupující (návrh na vklad/y do katastru nem. věcí podává a poplatky s tím spojené hradí kupující).