Poučení a informace k řešení krizových situací vzniklých v průběhu oddlužení.

Zhoršená ekonomická situace, která vznikne nouzovým stavem či jiným restriktivním opatřením, je objektivním důvodem, který dlužník nezavinil a nemůže mu být dán k tíži.  Vzniklá sociálně ekonomická situace musí být v každém případě posuzována individuálně a musí být potvrzena výplatními páskami, případně jinými doklady, které tuto skutečnost prokazují.

Pro bližší informace kontaktujte insolvenčního správce na tel. č. 725178690, ins@runova.cz

Na rámec výše uvedeného si dovolujeme upozornit, že insolvenční řízení nelze přerušit. V oddlužení se nicméně nabízí určité možnosti, které se liší podle toho, zda bylo rozhodnuto o úpadku před 31. 5. 2019 (tj. před oddlužovací novelou), nebo po 1. 6. 2019 (tj. po oddlužovací novele).

Pro řízení před oddlužovací novelou platí, že soud může rozhodnout o změně rozhodnutí o schválení oddlužení, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek. Takové žádosti ovšem může vyhovět jen po splnění řady striktních podmínek, a to podobně jako kdyby byla učiněna již v samotném návrhu na povolení oddlužení.

Pro řízení po oddlužovací novele platí, že na návrh dlužníka může insolvenční soud z důležitých důvodů rozhodnout o přerušení průběhu oddlužení až na 1 rok. Po dobu přerušení průběhu oddlužení pak dlužník nemusí plnit svou povinnost měsíčně splácet svým věřitelům.