Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 pozemcích v okrese Prachatice

Podíl o velikosti 1/4 na pozemcích parc. č. 1041/34, 1041/74, 1045/36, to vše zapsáno na LV č. 426

Podíl o velikosti 1/4 na pozemcích parc. č. 1089/37, zapsaný na LV č. 1271

Nacházejícího se v obci Čkyně, okres Prachatice, kat. území Onšovice u Čkyně

Cena dle znaleckého posudku: 41.000,- Kč

Prodej mimo dražbu bude uskutečněn nejvyšší/nejvýhodnější nabídce.

Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců

Veškeré náklady spojené s převzetím/převodem nemovitosti hradí kupující (návrh na vklad/y do katastru nemovitých věcí podává a poplatky s tím spojené hradí kupující).

Znalecký posudek viz níže:

znalecký posudek

Bližší informace na tel. čísle: +420 725 178 690