Pozemky parc. č. 3241/51, 3241/201, 3241/204, 3241/205, zapsané na listu vlastnictví č. 1734 pro katastrální území Střekov, obec Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem.

Pozemky jsou v katastru nemovitostí zapsané jako: ostatní plocha o celkové výměře v součtu 1272 m2. Jedná se o pozemky užívané jako obslužná místní komunikace a část svahu – zeleně.

Dle územního plánu jsou pozemky regulovány jako plochy veřejných prostranství (PV), plochy technické infrastruktury (TI) a plochy zeleně ochranné a izolační (ZO). Přístup je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Pozemek leží ve východní části obce a charakter okolí odpovídá rezidenční zástavbě bytovými domy a rodinnými domy se zahradami.

Znalecký posudek níže:

Znalecký posudek pozemek

Dražba nemovitostí proběhne 8. 6. 2023 v 10:00 hod – dražební vyhláška níže:

Dražební vyhláška